Névjegy

Saját fejlesztésű szoftverek

Több mint huszonöt év fejlesztői tapasztalattal a hátunk mögött, nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy ügyviteli szoftvereink megbízhatóan, a törvényi előírásoknak és a vevői igényeknek megfelelően működnek. Célunk, hogy programjainkkal lefedjük a cégvezetés lehető legtöbb folyamatát, így termékeink között találhatók számlázással, készletnyilvántartással, készletkezeléssel, könyveléssel és bérszámfejtéssel foglalkozó ügyviteli szoftverek is.

Az általunk írt ügyviteli szoftverekre jellemző, hogy segítségükkel tetszőleges számú vállalkozás bizonylatai dolgozhatók fel, tételszám és felhasználói korlátozás nélkül. Az egy- vagy többcéges változatok a készen szállított paramétereken túlmenően egyénileg is testre szabhatóak. A mindenkori jogszabályoknak megfelelő működésről szakértői gárda gondoskodik, s az ügyviteli szoftverek mellé szoftverkövetés is jár. Programjaink kommunikálnak egymással és hálózatos üzemmódban is futtathatók.

Az alkalmazások birtokba vétele egyszerű: a telepítést intelligens varázsló vezérli, így a felhasználónak elegendő válaszolni a folyamatot érintő kérdésekre, elfogadva a felkínált beállításokat. A működtetés szintén nem bonyolult, ám ha mégis probléma merülne fel szoftvereink használatával kapcsolatban, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

Licenc és garancia

A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL, ILLETVE HASZNÁLATÁVAL ÖN KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL ELFOGADJA A JELEN LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. HA ÖN NEM ÉRT EGYET A FELTÉTELEKKEL, NE TELEPÍTSE, NE MÁSOLJA ÉS NE HASZNÁLJA A SZOFTVERTERMÉKET!

SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az Infotéka Kft /1138. Budapest XIII Váci út 161. I/1/ mint a felhasználásra engedélyt adó, másrészről Ön, mint végfelhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) között, a mellékelt regisztrációs számú számítógépi programalkotás és a hozzátartozó dokumentáció / továbbiakban együtt: Szoftver /, mint szerzői jogi védelem alá eső szellemi alkotás használata tárgyában, a Szoftver telepítésének időpontjában, az alábbi feltételekkel:

1./ A szerződés tárgyát képező ügyviteli Szoftverrel, mint szerzői alkotással kapcsolatos, - a szerzői jogról szóló törvényben biztosított - kizárólagos személyi és vagyoni jogok az Infotéka Kft. -t illetik meg. Az Infotéka Kft. a jelen szerződésben meghatározott keretek között hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a Szoftvert ellenérték (szerzői jogdíj) fejében az Infotéka Kft. –vel szemben vállalt fizetési kötelezettségétől függően határozatlan, vagy (meghosszabbítható) határozott ideig használja.

2./ Jelen szerződés alapján tehát a Felhasználó jogosult a fent meghatározott Szoftvert korlátlan számú számítógépen a szerződés hatályban léte alatt felhasználni.

3./ A Szoftver számítógépen való felhasználásának minősül a Szoftvernek az adott számítógép állandó memóriájában (merevlemez, CD-ROM, vagy egyéb tárolóegységében) és nem állandó memóriájában (pld. RAM.) való tárolása, telepítése, kivéve azt az esetet, amikor a Szoftver egy olyan hálózaton kerül tárolásra, amely kizárólag más számítógépekhez való továbbításra szolgál.

4./ A Felhasználó jogosult a Szoftverről 1 példányban biztonsági másolatot készíteni, amely azonban nem lehet telepített és működő példány. A Felhasználó a jelen pont szerint készített másolatot kizárólag az eredeti Szoftver megsemmisülése, sérülése esetén jogosult az eredeti állapot helyreállítására felhasználni. Minden más célra és több példányban történő másolás már szerzői jogokat sértő cselekménynek minősül. A Szoftverhez kapcsolódó, és a Felhasználó rendelkezésére bocsátott minden más dokumentum /kézikönyv, oktatási anyag, írásos egyéb anyagok stb./ másolása tilos.

5./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Szoftver programkódjából nem távolítató el és nem változtatható meg az Infotéka Kft. szerzői jogára, vagy egyéb tulajdonjogára utaló szöveges, vagy grafikus szöveges vagy grafikus jelzés egyetlen adminisztrációs felületen vagy forráskód-könyvtárban, forráskódban illetve más olyan állományban, amely ilyen jelzést hordoz.

6./ A Felhasználó a jelen szerződés alapján – az Infotéka Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Szoftver terjesztésére; többszörözésére; átdolgozására; továbbértékesítésére; átengedésére; illetve annak egyéb kereskedelmi célú felhasználására, hasznosítására.

7./ Tilos továbbá a Szoftvert felbontani, részeire szedni, felépítését, összetételét, megoldási módjait elemezni, vizsgálni. Jelen szerződés nem ad a Felhasználónak jogot, e Szoftvernek a Felhasználó által előállított, fejlesztett szoftverbe való beépítésére, felhasználására, illetve e szoftver továbbfejlesztésére abban az esetben sem, ha a Felhasználó üzletszerűen foglalkozik Szoftver előállításával, fejlesztésével. A jelen pontban meghatározottakra a Felhasználónak külön szerződést kell kötnie az Infotéka Kft-vel.

8./ A Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Infotéka Kft a regisztrációs lap adatai alapján - mint szerződéses partnerét - nyilvántartásba vegye, s regisztrált adatait az erre vonatkozó jogszabályi előírások betartásával megőrizze. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy felhasználói minőségét a hatóságok is jogosultak ellenőrizni. A Felhasználó köteles ezen ellenőrzéseket közreműködésével elősegíteni.

9./ Az Infotéka Kft. valamennyi, a jelen Licencszerződésben a Felhasználónak kifejezetten át nem engedett jogát fenntartja. A Felhasználó használati joga nem kizárólagos, így az Infotéka Kft. a Szoftver vonatkozásában a jelen szerződéstől függetlenül továbbra is jogosult különösen annak többszörözésére, átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a Szoftver bármely más módosítására - ideértve hiba kijavítását is – valamint ezek eredményének többszörözésére. Az Infotéka Kft. jogosult továbbá a Szoftverhez kötődő vagyoni jogok korlátlan értékesítésére, átengedésére, a Szoftver hasznosítására, és egyéb kereskedelmi célú felhasználására. A Felhasználó a számára jelen szerződéssel biztosított használati jogot az Infotéka Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át másra, nem jogosult továbbá a Szoftver vonatkozásában harmadik személy részére al-licenciát adni, nem végezhet kijelölést, átadást, megosztást, nem jogosult a szoftver elzálogosítására, bérbeadására, - kölcsönzésére.

10./ A jelen szerződés tárgyát képező Szoftver – az abban meghatározott keretek között – tetszőlegesen paraméterezhető. Az aktuális paraméterezést a Felhasználó is elvégezheti, vagy annak elvégzését - térítés mellett - az Infotéka Kft-től is igényelheti. A Felhasználó által elvégzett paraméterezésért és annak a jogszabályokkal való egyezéséért az Infotéka Kft felelősséget nem vállal.

11./ Feltéve, hogy a Felhasználó rendelkezik érvényes licenccel, az Infotéka Kft a díjfizetés napjától számított:

 • 30 napig jótállást vállal a Szoftvert tartalmazó, Infotéka Kft. által biztosított adathordozónak az anyagi vagy kivitelezési hibájáért, kivéve, ha a hiba nem az Infotéka Kft. működési körében előállott, külső behatás, vagy nem megfelelő használat következtében állott be.
 • 12 hónapig - kizárólag a Szoftver kicserélésére, kijavítására vagy vásárlási értékének visszatértésére korlátozódó - jótállást vállal a szoftver hibájáért, kivéve, ha a hiba nem az Infotéka Kft. működési körében előállott, vagy nem megfelelő paraméterezésből, vagy a Szoftver nem a mellékelt dokumentációnak megfelelő használatából, illetőleg eredeti felhasználási területétől eltérő felhasználásából eredően következett be.

12./ Az Infotéka Kft nem szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szoftver mindenfajta számítógéppel-, számítástechnikai eszközzel- (pl. nyomtató), operációs rendszerrel és szoftverrel kompatibilis, továbbá, hogy - a szoftverek komplexitásából (jogszerűen beépített idegen szoftverekből) eredően - vírusoktól abszolút mentes. Felhasználó ezt elfogadja és gondoskodik adatai rendszeres mentéséről. Az adatvesztésből származó károkért az Infotéka Kft. felelősséget nem vállal.

13./ Az Infotéka Kft továbbá nem vállal felelősséget információnak illetve egyéb adatnak a Felhasználó működési körén belüli elvesztéséért, megsemmisüléséért illetve egyéb károsodásért, ha annak oka a Szoftver nem megfelelő használata, vagy a számítógépes rendszerek illetve a szoftver rendszerek ütközése, illetve a számítógépnél keletkező üzemzavar. Ezen kívül is az Infotéka Kft legfeljebb a jelen szerződés alapján a Felhasználó által fizetett ellenérték erejéig vállal kártérítési kötelezettséget. Így az Infotéka Kft. kizárja a felelősségét valamennyi kárért (ideértve többek között a haszon elmaradásából, az üzleti tevékenység félbeszakadásából, az üzleti információ elvesztéséből származó károkat és egyéb vagyoni hátrányt), amely a Szoftver használatából vagy használhatatlanságából ered.

14./ A jelen szerződés a Szoftver telepítésével lép hatályba és a szerződés felmondásával, illetve határozott ideig tartó szerződés esetén a határozott idő lejártával – díjfizetéssel történő meghosszabbítása hiányában – hatályát veszti.

15./ A Felek megállapodnak abban, hogy határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a Felhasználó díjfizetésével nem hosszabbítja meg a szerződés hatályát, abban az esetben az utolsó díjfizetéssel érintett időszak utolsó napját követő egy éven belül történő új szerződéskötés esetén a Felhasználónak az új szerződés megkötésének időpontját megelőző egy év díjfizetéssel nem fedezett időtartamára járó szerzői jogdíjat is meg kell fizetnie az Infotéka Kft. részére.

16./ A Szoftver használat gyakorlása azt követően lehetséges és válik jogszerűvé, hogy a Felhasználó a szoftver regisztrációs lap adatai alapján az Infotéka Kft által generált kulcsszót beüti a program regisztrációs részében, ezt a program felismeri, és kiírja a regisztrált cég/vállalkozás nevét. A kulcsszót, illetve az újabb kulcsszót az Infotéka Kft csak az esetben bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, ha a szerzői jogdíj, illetve határozott időre szól szerződés esetén a tárgyi időtartamra vonatkozó szerző jogdíj (beleértve a 16./ pontban meghatározott díjat is) maradék nélkül kiegyenlítésre került.

17./ A jelen Szerződés hatálya kiterjed a Szoftver minden olyan frissítésére, bővítésére, amelyet a Szoftver kezdeti példányának beszerzését követően az Infotéka Kft. biztosít, kivéve, ha azokhoz külön rendelkezések tartoznak.

18./ Jelen szerződés – a hatályának fennállta alatti időtartamra – a jelen pontban és az 1. számú mellékletben foglalt feltételek szerint tartalmazza a Szoftver frissítéseihez való hozzájutással és használatával, valamint egyéb, az Infotéka Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói jogokat és kötelezettségeket (a továbbiakban: Szoftverkövetés). A Szoftver a beállításoktól függően jelzi, ha frissítéseket talált az Interneten. A frissítések keresése során a számítógép IP címét megismerheti a frissítéseket kezelő szerver. A határozatlan idejű szerződés esetén a szerzői jogdíj - a díjfizetéstől számított – egy éves szoftverkövetési díjat magában foglal, míg határozott idejű szerződés esetén azt a fizetendő szerzői jogdíj külön megrendelés nélkül magában foglalja.

19./ Amennyiben a Szoftver újabb verziójának licencfeltételei megváltoztak a jelen Szerződésben foglaltakhoz képest, akkor Felhasználó csak akkor használhatja az újabb verziókat, ha a telepítésük során elfogadja a megváltozott licencfeltételeket.

20./ Az Infotéka Kft. bármely jogáról vagy igényéről való lemondás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést, ha a Felhasználó megszegi annak bármely feltételét vagy kikötését. Ilyen esetben a Felhasználónak a Szoftver összes rendelkezésére álló példányát és valamennyi alkotórészét meg kell semmisítenie.

21./ A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékes szerzői jogdíjat nem fizeti meg az Infotéka Kft. részére, abban az esetben – az Infotéka Kft. általi felmondás közléséig vagy a szerzői jogdíj kiegyenlítéséig – a Szoftvert korlátozott, ún. demo módban veheti igénybe, abban új tételek rögzítése és a Szoftverkövetés elérése nem lehetséges.

22./ A Szoftver a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szerzői Jog Törvény) rendelkezéseinek hatálya alá tartozó törvény által védett szellemi alkotás. Ennek megfelelően a Felhasználónak úgy kell kezelnie a Szoftvert, mint minden más a szerzői jog által védett alkotást, így felelős minden olyan magatartásáért, amely sérti a jogszabályokban rögzített szerzői jogokat, valamint a jelen szerződésben rögzített kikötéseket. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerzői és a szomszédos jogok megsértését a büntetőjog is szankcionálja.

23./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerzői Jogi Törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai, valamint elektronikus úton történő szerződéskötés esetén a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.


1. számú Melléklet


I. A Szoftverkövetés keretében az Infotéka Kft által nyújtott szolgáltatások
 • Telefonon keresztül közvetlen segítség nyújtása munkanapokon 8 és 16 óra között.
 • A szerződésszerűen használt szoftver(ek)re vonatkozóan a frissítések (módosítások, bővítések) felhasználásának engedélyezése, (azaz a továbbfejlesztett  szoftver ellenérték nélküli átadása).
 • A sérült, de helyreállítható adatbázisok évi egy alkalommal az Infotéka Kft telephelyén történő javításán felüli további javítás, kedvezményes óradíjjal.
 • On-line segítségnyújtás.
 • Kedvezményes konzultációs óradíj.
 • Kedvezményes egyedi paraméterezési óradíj.
 • Kedvezményes adatbázis átvizsgálási óradíj

II. A Szoftverkövetés keretében a Felhasználó kötelezettsége
 • Adatainak közlése a regisztrációhoz, illetve a bekövetkezett esetleges változásokról az Infotéka Kft haladéktalan írásos tájékoztatása.
 • Határozatlan időre kötött szerződés esetén a szoftverkövetési év lejáratát megelőző 30 nappal nyilatkoznia kell a szoftverkövetési igényénekmegújításáról, ill. lemondásáról.
 • A vállalt szerzői jogdíj, továbbá határozatlan időre létrejött szerződés esetén ezen felül a szoftverkövetési év lejártát megelőzően általa meghosszabbított Szoftverkövetés esetén a szoftverkövetési díj megfizetése.
 • A szerzői jogdíj/szoftverkövetési díj által fedezett szolgáltatásokon kívül igénybe vett szolgáltatások óradíjának-, kiszállási díjának határidőre történő megfizetése.

III. A Szoftverkövetés szünetelése, megszűnése

A Szoftverkövetés a Szoftver Licencszerződéssel megszűnésével, illetve időtartamának – meghosszabbítás nélkül történő - lejártával egyidejűleg megszűnik, míg az esedékessé vált szerzői jogdíj, illetve a II. 3. pontban meghatározott szoftverkövetési díj megfizetésének hiányában szünetel.


IV. A szoftverkövetési díj mértéke

Az Infotéka Kft. tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a szoftverkövetési díj összege a a szerzői jogdíjnak kb. 30%-a, melynek aktuális pontos összegéről a Felhasználó az Infotéka Kft. (www.infoteka.hu) honlapján tájékozódhat.


Elállási jog

Ön webes vásárlás esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Infotéka Kft. 1043 Budapest, Lórántffy u. 15/b, Fax : 06-1-452-1054, Email: info@infoteka.hu . Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát is.


Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.


Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Infotéka Software Kft, 2000 Szentendre, Nefelejcs utca 4/b
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)


Kelt

Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek a Infotéka Software Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138, Budapest, Váci út 161. I/1 képviseli: Kőnig Zoltán, adószám: 10518546-2-41, bankszámlaszám: 10102244-07043206-00000000, a továbbiakban: Infotéka) és az általa jelen internetes oldalon (www.infoteka.hu) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.


Regisztráció

1. Jelen internetes oldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja. A jelen internetes oldalon megtalálható szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságnak nem feltétele a jelen oldalon felhasználóként történő külön regisztráció.

2. Infotéka ezúton kéri ügyfelet, hogy az esetleges megrendelések során ügyeljen az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő késedelmekért, teljesítési hibákért és nehézségekért a Infotéka semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. Az Infotéka arra kéri az ügyfelet, hogy amennyiben hibát észlel az általa már korábban feltüntetett adatok körében, haladéktalanul értesítse az Infotéka ügyfélszolgálatát az alábbiakban megadott elérhetőségek valamelyikén.

3. Infotéka ezúton kéri ügyfelet, hogy a regisztráció során választott jelszavát gondosan őrizze meg, illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye hozzáférhetővé. A Infotéka semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért és az ezekből származó esetleges károkért, ha az ügyfél elfelejti jelszavát, vagy ha illetéktelen személyek számára nem a Infotéka felróható magatartása következtében hozzáférhetővé válik.

4. Ügyfél jelen általános szerződési feltételek elfogadásával önkéntes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Infotéka az ügyfél által a regisztráció és a megrendelések leadása során megadott adatokat ügyfél regisztrációjának törléséig kezelje és tárolja.


II. Megrendelés és vásárlás jelen internetes oldalon keresztül

1. A Infotéka tájékoztatja az ügyfelet, hogy a jelen webáruházon keresztül történő internetes vásárlás a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) által meghatározott távollévők között megkötött szerződésnek minősül. Távollévők között kötött szerződésnek az a szerződés minősül, amelyet ügyfél és a Infotéka, mint vállalkozás köt egymással termék értékesítésére irányuló, a Infotéka által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz.

2. Infotéka az alábbi információkról tájékoztatja az ügyfelet: Cégneve: Infotéka Kft., székhelye: 1138, Budapest, Váci út 161. Tájékoztatja továbbá, hogy minden egyes megrendelés esetén a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit, a termék nettó árát, a kiválasztott termék rovatban találja.

3. A Infotéka tájékoztatja az ügyfelet, hogy az árváltoztatás jogát fenntartja, a módosított árak mindig a jelen honlapon történő közzététellel hatályosulnak adott ügyféllel szemben.

4. Ügyfél mind regisztrált felhasználóként, mind külön regisztráció nélkül rendelhet meg terméket / termékeket. Az ügyfélnek ki kell választani a megvásárolni kívánt terméket vagy termékeket, úgy, hogy a termék leírását tartalmazó lapon belül a megrendelés fülön belül megnyomja a „kosárba” gombot.

5. Amennyiben nem kíván több terméket megrendelni, a honlap jobb felső részén található kosárra kattintva a rendszer ezt követően bemutatja azon virtuális kosár tartalmát, amely tartalmazza mindazon terméket, mely vonatkozásában ügyfél megrendelést készül leadni. Ez az összesítés tartalmazza még egyszer a termék megnevezését, darabszámát, nettó és bruttó árát. Amennyiben a fenti összesítés nem felel meg az ügyfél vásárlási szándékának, a tétel sorában törölhető, vagy módosítható.

6. A Pénztárhoz gombra kattintva meg kell adni a számlázási adatokat, majd pedig a fizetési módot. Ez lehet átutalás proforma számla alapján, vagy paypal-on keresztül történő fizetés.

7. A megrendelés véglegesítésével ügyfél elküldi a megrendelést.

8. A megrendelés elküldését követően Infotéka e-mail üzenetben tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy megkapta megrendelését.

9. Infotéka tájékoztatja ügyfelet, hogy amennyiben megrendelése elküldésétől számított 48 órán belül nem kap visszaigazolást megrendelése elfogadásáról vagy elutasításáról, mentesül az ajánlati kötelezettség alól.


III. Távollévők között kötött szerződés sajátosságai

1. Az ügyfél a távollévők között kötött szerződésnek minősülő szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ügyfél ezt a jogát a termék kézhezvételének napjától gyakorolhatja. Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát a számítógépes szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az ügyfél felbontotta.

2. Ügyfél az elállás jogát szóban vagy írásban gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Infotéka kéri ügyfelet, hogy esetleges elállási nyilatkozatát a későbbiekben igazolható módon küldje meg, ilyen különösen: az ajánlott és / vagy tértivevénnyel történő küldemény módja.

3. A Infotéka az elállási jog gyakorlása esetén köteles az ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Az ügyfél viseli azonban az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. Infotéka ezúton tájékoztatja ügyfelet, hogy megtagadja azon termék átvételét, amelynek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket ügyfél nem viseli, fizeti meg.

4. Amennyiben a Infotéka és az ügyfél a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Infotéka az ügyfél felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Infotéka-hoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5. Amennyiben a Infotéka a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Ezen kötelezettség teljesítése a Infotéka-t nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, amelyet a Infotéka iktat és ez utólag hozzáférhető. Az Infotéka kizárólag magyar nyelven szerződik.


IV. Felelősség és kártérítés

Az Infotéka nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy működéséből ered.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit.

A Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által vásárolt szoftvertermék(ek) használati jogának ellenértékeként kifizetett összeget.


V. Általános szerződési feltételek kifejezett elfogadása

1. Ügyfél csak és kizárólag akkor tudja elküldeni megrendelését, ha kifejezetten a vonatkozó gomb megnyomásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

2. Infotéka kéri az ügyfelet, hogy a megrendelése elküldése előtt a jelen honlapon közzétett vásárlási feltételeket mentse le és / vagy lehetőség szerint nyomtassa ki.

3. Infotéka tájékoztatja az ügyfelet, hogy a jelen internetes oldalon leadott megrendelésekkel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:
Infotéka Kft. – ügyfélszolgálat

 • Helye: 1043, Budapest, Lórántffy u. 15/b.
 • Nyitvatartási ideje: H.-Cs.: 8-16h, P.: 8-15h
 • Telefon: 06 1 452-1051
 • Fax: 06 1 452-1054
 • E-mail: info@infoteka.hu
cégjegyzékszám: 01-09-862420
cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


VI. Egyéb rendelkezések

1. A Infotéka tájékoztatja a fogyasztót, hogy a jótállásra és szavatosságra vonatkozó jogait a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet rendelkezései tartalmazzák.

2. Infotéka kéri ügyfeleit, hogy a könnyebb visszakereshetőség érdekében a megrendelés teljesítéséig mindenképpen őrizzék meg a Infotéka által adott megrendelésszámot.

3. Infotéka bármikor jogosult jelen általános és szerződési feltételek rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.infoteka.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba. Infotéka ezúton kéri ezért ügyfeleit, hogy minden egyes megrendelés leadása előtt olvassák el az éppen hatályban lévő általános szerződési feltételeket.


Népszerű termékek