Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Jelen általános szerződési feltételek a Infotéka Software Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138, Budapest, Váci út 161. I/1 képviseli: Kőnig Zoltán, adószám: 10518546-2-41, bankszámlaszám: 11704021-21116746-00000000, a továbbiakban: Infotéka) és az általa jelen internetes oldalon (www.infoteka.hu) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.


Regisztráció

1. Jelen internetes oldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja. A jelen internetes oldalon megtalálható szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságnak nem feltétele a jelen oldalon felhasználóként történő külön regisztráció.

2. Infotéka ezúton kéri ügyfelet, hogy az esetleges megrendelések során ügyeljen az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő késedelmekért, teljesítési hibákért és nehézségekért a Infotéka semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. Az Infotéka arra kéri az ügyfelet, hogy amennyiben hibát észlel az általa már korábban feltüntetett adatok körében, haladéktalanul értesítse az Infotéka ügyfélszolgálatát az alábbiakban megadott elérhetőségek valamelyikén.

3. Infotéka ezúton kéri ügyfelet, hogy a regisztráció során választott jelszavát gondosan őrizze meg, illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye hozzáférhetővé. A Infotéka semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért és az ezekből származó esetleges károkért, ha az ügyfél elfelejti jelszavát, vagy ha illetéktelen személyek számára nem a Infotéka felróható magatartása következtében hozzáférhetővé válik.

4. Ügyfél jelen általános szerződési feltételek elfogadásával önkéntes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Infotéka az ügyfél által a regisztráció és a megrendelések leadása során megadott adatokat ügyfél regisztrációjának törléséig kezelje és tárolja.


II. Megrendelés és vásárlás jelen internetes oldalon keresztül

1. A Infotéka tájékoztatja az ügyfelet, hogy a jelen webáruházon keresztül történő internetes vásárlás a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) által meghatározott távollévők között megkötött szerződésnek minősül. Távollévők között kötött szerződésnek az a szerződés minősül, amelyet ügyfél és a Infotéka, mint vállalkozás köt egymással termék értékesítésére irányuló, a Infotéka által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz.

2. Infotéka az alábbi információkról tájékoztatja az ügyfelet: Cégneve: Infotéka Kft., székhelye: 1138, Budapest, Váci út 161. Tájékoztatja továbbá, hogy minden egyes megrendelés esetén a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit, a termék nettó árát, a kiválasztott termék rovatban találja.

3. A Infotéka tájékoztatja az ügyfelet, hogy az árváltoztatás jogát fenntartja, a módosított árak mindig a jelen honlapon történő közzététellel hatályosulnak adott ügyféllel szemben.

4. Ügyfél mind regisztrált felhasználóként, mind külön regisztráció nélkül rendelhet meg terméket / termékeket. Az ügyfélnek ki kell választani a megvásárolni kívánt terméket vagy termékeket, úgy, hogy a termék leírását tartalmazó lapon belül a megrendelés fülön belül megnyomja a „kosárba” gombot.

5. Amennyiben nem kíván több terméket megrendelni, a honlap jobb felső részén található kosárra kattintva a rendszer ezt követően bemutatja azon virtuális kosár tartalmát, amely tartalmazza mindazon terméket, mely vonatkozásában ügyfél megrendelést készül leadni. Ez az összesítés tartalmazza még egyszer a termék megnevezését, darabszámát, nettó és bruttó árát. Amennyiben a fenti összesítés nem felel meg az ügyfél vásárlási szándékának, a tétel sorában törölhető, vagy módosítható.

6. A Pénztárhoz gombra kattintva meg kell adni a számlázási adatokat, majd pedig a fizetési módot. Ez lehet átutalás proforma számla alapján, vagy paypal-on keresztül történő fizetés.

7. A megrendelés véglegesítésével ügyfél elküldi a megrendelést.

8. A megrendelés elküldését követően Infotéka e-mail üzenetben tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy megkapta megrendelését.

9. Infotéka tájékoztatja ügyfelet, hogy amennyiben megrendelése elküldésétől számított 48 órán belül nem kap visszaigazolást megrendelése elfogadásáról vagy elutasításáról, mentesül az ajánlati kötelezettség alól.


III. Távollévők között kötött szerződés sajátosságai

1. Az ügyfél a távollévők között kötött szerződésnek minősülő szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ügyfél ezt a jogát a termék kézhezvételének napjától gyakorolhatja. Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát a számítógépes szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az ügyfél felbontotta.

2. Ügyfél az elállás jogát szóban vagy írásban gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Infotéka kéri ügyfelet, hogy esetleges elállási nyilatkozatát a későbbiekben igazolható módon küldje meg, ilyen különösen: az ajánlott és / vagy tértivevénnyel történő küldemény módja.

3. A Infotéka az elállási jog gyakorlása esetén köteles az ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Az ügyfél viseli azonban az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. Infotéka ezúton tájékoztatja ügyfelet, hogy megtagadja azon termék átvételét, amelynek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket ügyfél nem viseli, fizeti meg.

4. Amennyiben a Infotéka és az ügyfél a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Infotéka az ügyfél felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Infotéka-hoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5. Amennyiben a Infotéka a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Ezen kötelezettség teljesítése a Infotéka-t nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, amelyet a Infotéka iktat és ez utólag hozzáférhető. Az Infotéka kizárólag magyar nyelven szerződik.


IV. Felelősség és kártérítés

Az Infotéka nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy működéséből ered.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit.

A Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által vásárolt szoftvertermék(ek) használati jogának ellenértékeként kifizetett összeget.


V. Általános szerződési feltételek kifejezett elfogadása

1. Ügyfél csak és kizárólag akkor tudja elküldeni megrendelését, ha kifejezetten a vonatkozó gomb megnyomásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

2. Infotéka kéri az ügyfelet, hogy a megrendelése elküldése előtt a jelen honlapon közzétett vásárlási feltételeket mentse le és / vagy lehetőség szerint nyomtassa ki.

3. Infotéka tájékoztatja az ügyfelet, hogy a jelen internetes oldalon leadott megrendelésekkel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:
Infotéka Kft. – ügyfélszolgálat

  • Helye: 2000 Szentendre, Nefelejcs utca 4/b.
  • Nyitvatartási ideje: H.-Cs.: 8-16h, P.: 8-15h
  • Telefon: 06 1 452-1051
  • Fax: 06 1 452-1054
  • E-mail: info@infoteka.hu
cégjegyzékszám: 01-09-862420
cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


VI. Egyéb rendelkezések

1. A Infotéka tájékoztatja a fogyasztót, hogy a jótállásra és szavatosságra vonatkozó jogait a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet rendelkezései tartalmazzák.

2. Infotéka kéri ügyfeleit, hogy a könnyebb visszakereshetőség érdekében a megrendelés teljesítéséig mindenképpen őrizzék meg a Infotéka által adott megrendelésszámot.

3. Infotéka bármikor jogosult jelen általános és szerződési feltételek rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.infoteka.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba. Infotéka ezúton kéri ezért ügyfeleit, hogy minden egyes megrendelés leadása előtt olvassák el az éppen hatályban lévő általános szerződési feltételeket.


Népszerű termékek